Till startsida

Återkommande frågor till SOM-institutet

Har du fått en SOM-undersökning? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring enkäten. Om du undrar du något annat får du gärna höra av dig till oss på adressen info@som.gu.se.

► Varför har just jag valts ut att delta i SOM-undersökningen?
Att just du blivit utvald beror på slumpen. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett så kallat systematiskt sannolikhetsurval av människor i åldrarna 16–85 år, boende i hela Sverige. I år blev just du en av de 17 000 som slumpen valde.

► Varför ska just jag svara på undersökningens frågor?
Eftersom det är med slumpens hjälp vi försöker få en så rättvisande bild som möjligt av den svenska befolkningen. Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att vi inte kan ersätta ditt svar med någon annans. För då skulle den inte ge en rättvisande bild av befolkningens attityder och vanor! Givetvis är det frivilligt att delta i vetenskapliga undersökningar.

► Vill ni verkligen ha just mina svar? Jag är inte så intresserad av samhällsfrågor - jag är helt enkelt inte så insatt i det ni frågar om.
I SOM-undersökningen är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker och vad du gör. För att kunna mäta samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om!

► Varför är det så många frågor?
Syftet med undersökningen är att belysa företeelser och trender i det svenska samhället. Och det är just bredden av frågor i enkäten som ger en unik möjlighet att beskriva svenskars uppfattningar, åsikter och vanor. Vi vet att ifyllandet kräver en del av dig. Men vi hoppas ändå att du hittar en tidslucka då du har möjlighet att kryssa i frågornas svarsalternativ. Du har gott om tid på dig.

► Vem är det som betalar för undersökningen?
Huvuddelen av SOM-undersökningen 2013 finansie¬ras av olika forskningsprojekt vid svenska universitet. SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare från alla vetenskapsområden att ställa sina frågor i samma formulär. På så sätt samordnas insamlings-arbetet, samtidigt som möjligheterna att göra fördju¬pade analyser ökar. SOM-institutet samverkar även med andra organisationer inom både offentlig och privat sektor. Det som krävs är att de frågor som ställs ska ha en vetenskaplig anknytning och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. Dessutom gäller att svaren ska göras tillgäng¬liga för andra forskare efter undersökningens genom-förande. På www.som.gu.se/samverkan hittar du en lista över SOM-institutets samverkansprojekt.

► Hur används resultaten?
Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras löpande i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Samtliga böcker och rapporter som publiceras vid SOM-institutet finns tillgängliga för gratis nedladdning på www.som.gu.se/publicerat.

► Varför erbjuder ni mig ingen ersättning?
I dag har det blivit vanligt bland marknadsunder¬sökningsföretag att erbjuda en trisslott eller något liknande som ersättning för att man ställer upp. Det gör inte vi. Vetenskapliga undersökningar bygger helt och hållet på frivillighet. Eftersom vår forskning kommer hela samhället till godo hoppas vi att du ändå är beredd att medverka.

► Hur kan mina svar vara anonyma när ni har tillgång till min adress och mitt telefonnummer?
Det kan verka konstigt att vi utlovar anonymitet i undersökningen trots att vi har uppgifter om din adress och ditt telefonnummer. Men egentligen är det ganska enkelt. Då du postat enkäten inkommer den till Kinnmark Information AB som svarar för utskick och insamling av frågeformulären. Undersökningsföretaget använder ett identifikationsnummer (se enkätens baksida) för att kunna hålla reda på att ditt och andras svar kommer in. Därmed får du ingen påminnelse i onödan.
När din enkät kommit in scannas den optiskt av en dator och svaren kodas om till siffror. När undersökningen är avslutad raderas förteckningen över de personer som var med i urvalet. Svar på enkätfrågorna hanteras aldrig tillsammans med kontaktuppgifter. Dessutom, som en extra säkerhetsåtgärd, har alla som arbetar med undersökningen tystnadsplikt. Mer information om hur SOM-undersökningarna går till hittar du på www.som.gu.se.

 

SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. SOM-undersökningen 2013 är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Under fältarbetet ansvarar Göteborgs universitet för att dina svar hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina adressuppgifter har hämtats från Skatteverket och behövs endast så länge insamlingsarbetet pågår. De förstörs vid fältarbetets slut. När enkätsvaren har avidentifierats upphör de att vara personuppgifter och kan inte längre spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvar från många personer analyseras samtidigt och resultaten presenteras i form av siffror i tabeller i vetenskapliga publikationer. SOM-undersökningarna förvaras vid Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) där de görs tillgängliga för forskning och undervisning vid universitet och högskolor.

Kontaktinformation

SOM-institutet

Box 710, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1B
413 13 Göteborg

Telefon:
031 786 3300

Fax:
031 786 4780

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta